mavrosxristoforos
24
× 4
3
× 2
2
1
22
× 6
2
× 2
1
× 2
1
16
× 2
2
× 2
1
× 2
0
15
× 6
2
× 2
1
× 2
0
4
× 2
2
× 2
1
× 2
0
4
× 2
2
1
× 2
3
× 2
2
1